Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Onze verkoopsvoorwaarden kunt u hieronder lezen of u kunt het hier als pdf downloaden.

 

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ITW Belgium BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1702 
Groot-Bijgaarden, ‘t Hofveld 3 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 423.163.884 (hierna «ITW»).
I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1: geldigheid
1.1 Alle betrekkingen tussen ITW en haar afnemers, hierna te noemen “kopers”, zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, behoudens indien en voor zover van één of meer onderdelen van deze voorwaarden schriftelijk mocht zijn afgeweken door ITW, in welk geval de bepalingen waarvan niet schriftelijk door ITW is afgeweken onverkort hun gelding blijven behouden.
1.2 Bij afwijkende inkoopvoorwaarden van kopers hebben deze algemene voorwaarden voorrang, tenzij die van koper schriftelijk door ITW zijn aanvaard.
1.3 In geval van nietigheid en/of niet toepasselijkheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 2: totstandkoming van overeenkomsten en levering
2.1 Een overeenkomst tussen ITW en een koper komt tot stand door acceptatie door de koper van een door ITW aan deze verzonden offerte.
2.2 Alle offertes van ITW zijn vrijblijvend en kunnen binnen 5 dagen na acceptatie daarvan worden herroepen.
2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering EXW (Ex Works - Incoterms 2010) in het magazijn van ITW. Het risico op verlies, beschadiging en diefstal gaat over op de koper 
op het ogenblik van de levering.
2.4 Het transport geschiedt voor rekening en risico van de koper. De wijze van vervoer wordt door ITW bepaald.
2.5 De door ITW eventueel opgegeven leveringstermijnen in offertes, bevestigingen en/of overeenkomsten worden zoveel als mogelijk door haar in acht genomen, doch zijn louter indicatief. Eventuele 
vertragingen in de levering kunnen door de koper niet worden ingeroepen om de levering te weigeren, noch om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen en geven geen recht op schadevergoeding.
2.6 ITW behoudt zich het recht voor om voor eerste of verdere levering(en) vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen en indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft en/of de verlangde zekerheid niet ten genoege van ITW wordt verschaft de levering(en) op te schorten of te weigeren.

Artikel 3: prijzen
3.1 De in de prijslijst of elders door ITW gepubliceerde prijzen kunnen door ITW te allen tijde worden gewijzigd. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn deze prijzen netto en exclusief BTW, belastingen, invoerrechten en andere overheidsheffingen, dewelke allemaal ten laste van de koper vallen.
3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt facturering tegen de prijzen die gelden op de datum van levering. Voor zover door ITW wederverkoopprijzen zijn gepubliceerd gelden deze als adviesprijzen c.q. maximumprijzen.

Artikel 4: betaling
4.1 Betaling dient binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden op de door ITW aan te wijzen bank- of postgirorekening, tenzij schriftelijk andere condities zijn overeengekomen. Alle bedragen verschuldigd aan ITW moeten volledig betaald worden en de koper kan geen enkele schuldvergelijking of tegenvordering inroepen tegen ITW, hetzij op grond van contractbreuk, fout (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of welke andere reden dan ook aanvoeren om uitstel van betaling voor het geheel of een deel van dat bedrag te rechtvaardigen.
4.2 Indien de koper niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie vereist is.
4.3 Ingeval van enig betalingsverzuim aan de zijde van de koper, geldt iedere eventuele verplichting van ITW tot verdere levering(en) als van rechtswege te zijn opgeschort, onverminderd het recht van ITW nakoming te vorderen van alle op de koper rustende betalingsverplichtingen.
4.4 Bij niet tijdige betaling is de koper aan ITW verwijlinteresten verschuldigd tegen de bijzondere interestvoet bepaald in Artikel 5 van de Belgische Wet van 2 augustus 2002 betreffende de 
bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties, ingaande op de vervaldag als bedoeld in lid 1 van dit artikel en te berekenen over het alsdan opeisbare bedrag, waarbij elk gedeelte 
van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.5 Ingeval van betalingsverzuim aan de zijde van de koper wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle ter zake de incasso daarvan door ITW te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten, de laatste met inbegrip van administratiekosten en kosten wegens juridische bijstand, met een minimum van € 125,00.
Artikel 5: eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendomsrecht van de goederen gaat eerst op de koper over na volledige en definitieve betaling van de prijs, inclusief alle vervoerskosten, belastingen en verwijlinteresten. De koper is echter, behoudens in het geval dat zich één der omstandigheden genoemd in artikel 6.1 voordoet, gerechtigd om over de goederen te beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Betalingen van derden aan ITW zullen niet strekken tot opheffing van het eigendomsvoorbehoud van de door ITW aan koper geleverde zaken.
5.2 De koper is verplicht ITW onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot ITW nog in eigendom toebehorende goederen. Koper is niet meer gerechtigd over de goederen te beschikken in de gevallen genoemd in artikel 6.1.
5.3 De koper is verplicht de goederen, al dan niet ontdaan van de originele verpakking, die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ITW te bewaren. Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is ITW gerechtigd de goederen terug te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn. Dit vermindert niets aan de overige rechten die aan ITW toekomen. Teneinde ITW de mogelijkheid te verschaffen haar zaken terug te nemen, machtigt koper – door het aangaan van de overeenkomst – ITW onherroepelijk de ruimten waar zich de niet betaalde zaken bevinden of kunnen bevinden, te doen betreden door een vertegenwoordiger. Het recht om de zaken terug te nemen geldt ook dan, indien zich omstandigheden voordoen, waaruit ITW redelijkerwijs kan afleiden dat er gevaar bestaat dat de zaken niet tijdig betaald zullen worden, zelfs wanneer de betaling nog niet opeisbaar is. De kosten van het terugnemen van zaken voortvloeiende uit dit artikel, zullen door koper aan ITW worden vergoed.
5.4 ITW heeft het recht, zulks geheel te harer keuze, hetzij de goederen onder zich te houden tot volledige betaling werd ontvangen (inclusief vervoerskosten, belastingen en verwijlinteresten), hetzij de zaken onderhands aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op de door koper verschuldigde prijs (inclusief vervoerskosten, belastingen en verwijlsinteresten).

Artikel 6: ontbinding
6.1 Onverminderd enig recht of rechtsmiddel van ITW en zonder aanleiding te geven tot enige schadevergoeding, worden alle vorderingen van ITW op de koper terstond en ten volle opeisbaar en heeft ITW het recht om alle overeenkomsten met de koper op te schorten of te ontbinden, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, ingeval van: 
(i) niet-nakoming door de koper van zijn verplichtingen krachtens deze algemene verkoopsvoorwaarden of krachtens zijn overeenkomst met ITW
(ii) faillissement, vereffening, staking van betaling, enige andere vorm van insolvabiliteit van de koper, of het indienen door de koper van een vrijwillig verzoek tot gerechtelijke reorganisatie (in de zin van de Belgische Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen), op voorwaarde echter, in het laatste geval, dat de koper niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een verzoek van ITW in die zin heeft bevestigd dat hij zal doorgaan met het uitvoeren van de overeenkomst en het nakomen van al zijn verplichtingen daaronder; 
(iii) overname van, of wijziging in de controle over, de koper.
6.2 Indien nakoming door ITW van één of meer van haar verplichtingen ten gevolge van één of meer van de hieronder opgesomde omstandigheden van overmacht redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd, heeft zij het recht de voldoening aan de uit de overeenkomst voor haar voortvloeiende verplichtingen op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
6.3 Deze omstandigheden van overmacht zijn: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstof, halffabrikaten, hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen en iedere andere voor ITW redelijkerwijze niet voorzienbare en buiten haar macht liggende omstandigheid, op grond waarvan zij, indien een zodanige omstandigheid bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten.

Artikel 7: aansprakelijkheid
7.1 Onverminderd hetgeen bepaald in de artikelen 8 en 9 hieronder, is de aansprakelijkheid van ITW voor enige schade of verlies veroorzaakt door contractbreuk (inclusief in geval van zware fout), een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van een wettelijke verplichting), of op enige andere grond, in alle gevallen beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde dat aanleiding heeft gegeven tot de schade of het verlies. Ingeval van een duurovereenkomst wordt als «factuurwaarde» aangemerkt het bedrag dat door ITW is gefactureerd voor diensten verricht in de periode van drie maanden vóór het schadeveroorzakende feit, onder aftrek van eventueel over die periode en voor die diensten gecrediteerde bedragen.
7.2 ITW is niet aansprakelijk ten aanzien van de koper voor enig verlies van inkomsten, verlies van winst of verwachte winst, verlies van omzet, contracten of goodwill, aantasting van de reputatie, verlies van verwachte besparingen, verlies, beschadiging of vernietiging van data of enige andere vorm van indirecte of gevolgschade van om het even welke aard, ongeacht hoe zulke schade werd veroorzaakt.
7.3 Niets in dit artikel 7 of in deze algemene verkoopsvoorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van ITW indien en in de mate dat enige schade het gevolg is van een grove nalatigheid of opzettelijke 
fout in hoofde van ITW of één van haar medewerkers of indien deze krachtens het toepasselijke recht niet uitgesloten of beperkt kan worden.

Artikel 8: klachten
8.1 Koper is verplicht de voorschriften inzake de wijze van behandeling en gebruik van de geleverde goederen strikt in acht te nemen.
8.2 Koper is verplicht de goederen op het ogenblik van de levering te controleren op compleetheid en op zichtbare gebreken en na te gaan of deze goederen naar behoren functioneren c.q. beantwoor- 
den aan hun doel. Koper dient ITW op straffe van verval van rechten, uiterlijk drie (3) dagen na levering van de geleverde goederen of na oplevering van de door ITW verrichte werkzaamheden schriftelijk in kennis te hebben gesteld omtrent eventuele incompleetheid, zichtbare gebreken of klachten over niet (behoorlijk) functioneren.
8.3 Gebreken en/of klachten dienen in alle gevallen duidelijk omschreven te zijn.
8.4 Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zullen alle vorderingen van de koper ontstaan uit of in verband met deze voorwaarden, of enige 
offerte, bestelling of overeenkomst daaronder, in ieder geval verjaren na verloop van één (1) jaar vanaf de datum van de levering van de goederen, c.q. de datum van oplevering van de werk 
zaamheden.

Artikel 9: garantie
9.1 In geval van materiaal- c.q. constructiefouten aan de door ITW geleverde goederen, zulks geheel ter beoordeling van ITW, of incompleetheid van de bestelde en geleverde goederen, strekt de garantieverplichting van ITW zich niet verder uit dan tot kosteloze vervanging van de goederen of onderdelen daarvan, c.q. tot completering. De gratis vervangen stukken worden eigendom van ITW.
9.2 Elke garantie is uitgesloten voor goederen die worden verkocht «in de staat waarin ze zich bevinden». ITW is in geen geval verantwoordelijk voor beschadigingen te wijten aan gebrek aan onderhoud, aan normale slijtage, aan verkeerd gebruik van de goederen of aan een gebrek aan toezicht.
9.3 Wanneer een garantie werd overeengekomen neemt de termijn daarvan een aanvang op de datum van de levering van de goederen, zelfs indien het transport daarvan werd uitgesteld.
9.4 De toepassing van deze garantiebepaling geeft geenszins het recht aan de koper om zijn betalingen te schorsen of uit te stellen. In elk geval vervalt iedere garantieverplichting van ITW indien 
de koper niet heeft voldaan aan de onder 8.1 t/m 8.4 genoemde verplichtingen, of indien de koper of een derde zelf de herstellingen of andere niet door ITW goedgekeurde bewerkingen aan de goederen onder garantie uitvoert.

Artikel 10: intellectuele eigendomsrechten
10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en modelrechten, ten aanzien van de door ITW geleverde goederen en diensten (inclusief maar niet gelimiteerd tot door ITW ontwikkelde software, tekeningen, berekeningen, schetsen, technische data, knowhow en adviezen) berusten volledig bij ITW en worden nimmer overgedragen aan de koper, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen tussen partijen. 
10.2 De koper zal zich onthouden van inbreuken op enig intellectueel eigendomsrecht van ITW. Indien bij de nakoming door ITW van haar verplichtingen intellectuele eigendomsrechten ontstaan komen deze rechten toe aan ITW en zullen deze rechten voor zover noodzakelijk door de koper aan ITW worden overgedragen en de koper zal alle medewerking verrichten aan een dergelijke overdracht. 
10.3 De koper vrijwaart ITW tegen alle aanspraken van derden ter zake van een gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden die in verband staan met de vervaardiging, de levering of het gebruik van een goed dat door ITW is ontwikkeld overeenkomstig de specificaties of aanwijzingen van de koper. Deze vrijwaring is tevens van toepassing indien ITW op aanwijzing 
van de koper wijzigingen aanbrengt in een bestaand goed of werk. 
10.4 ITW vrijwaart de koper tegen alle aanspraken van derden ter zake van een gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden die in verband staan met een door ITW zelfstandig ontwikkeld goed, mits ITW van zodanige aanspraken onverwijld schriftelijk op de hoogte is gesteld door de koper. 
10.5 Hetgeen bepaald is in het vorige lid geldt indien en voor zover: 
a. De koper de afhandeling van een dergelijke rechtsvordering, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan ITW; en 
b. De koper de software in overeenstemming met de overeenkomst met ITW heeft gebruikt.

Artikel 11: geschillen en toepasselijk recht
11.1 Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen tussen ITW en de koper is uitsluitend de Rechtbank te Brussel, onverminderd het recht van ITW om desgewenst de rechter van de woonplaats van de koper te adiëren.
11.2 Op alle geschillen tussen ITW en de koper is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 1980 (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
II. BIJKOMENDE BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP SOFTWARE

Artikel 12: gebruiksrecht 
12.1 Gedurende de looptijd van de overeenkomst en onder diens voorwaarden stelt ITW aan de koper de software voor gebruik ter beschikking. 
12.2 De verplichting tot terbeschikkingstelling door ITW en het gebruiksrecht van de koper strekt zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de software. Het gebruiksrecht van de koper 
strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur.

Artikel 13: beperkingen aan het gebruiksrecht 
13.1 Het gebruiksrecht zoals omschreven in artikel 12 is niet exclusief, niet overdraagbaar en niet sublicentieerbaar. 
13.2 Het gebruiksrecht is beperkt tot het recht om de software te laden in het geheugen van en het gebruik op één enkele computer. 
13.3 De koper dient zich te onthouden van: 
a. het maken van gehele of gedeeltelijke kopieën van de software, behoudens het maken van één back-up kopie voor veiligheidsdoeleinden; 
b. het aanbrengen van wijzigingen in, aanpassingen van of toevoegingen aan de software. 
13.4 De koper zal de tussen partijen overeengekomen beperkingen in het recht tot gebruik van de software steeds stipt naleven. De koper is zich er van bewust dat schending van een overeen 
gekomen gebruiksbeperking zowel een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst met ITW inhoudt, als ook een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van 
de software vormt. 
13.5 De koper zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de software te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 
13.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag de koper de software uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik. 
13.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebruikt de koper de software niet voor de verwerking van gegevens ten behoeve van derden, zoals ‘time-sharing’, ‘application service provision’, ‘software as a service’ en ‘outsourcing’. 
13.8 De koper zal desgevraagd onverwijld zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens ITW uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door de koper van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. De koper zal op eerste verzoek van ITW toegang tot zijn gebouwen en systemen aan ITW verlenen. ITW zal alle vertrouwelijk te achten bedrijfsinformatie die zij in het kader van een dergelijk onderzoek van of bij de koper verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de software betreft, vertrouwelijk behandelen.

Artikel 14: installatie en acceptatie 
14.1 De installatie van de software zal door de koper worden uitgevoerd behoudens andere schriftelijke afspraken tussen de koper en ITW. Indien ITW installatiewerkzaamheden verricht, zijn hier kosten aan verbonden. 
14.2 ITW en de koper kunnen specifieke acceptatieprotocollen overeenkomen. In ieder geval zal de koper de software geaccepteerd hebben op het moment dat zij de software in gebruik neemt.

Artikel 15: garantie en onderhoud 
15.1 ITW is niet aansprakelijk voor het gegeven dat de software die aan de koper ter beschikking gesteld is, geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door de koper. ITW garandeert evenmin dat de software zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd. 
15.2 ITW verbindt zich de software te onderhouden, voor zover dit binnen de door ITW afgegeven garantie valt, of voor zover de koper recht heeft op onderhoud conform de overeenkomst. 
15.3 Het onderhoud bestaat uit: 
a. correctief onderhoud: de inspanning om door de koper gemelde onvolkomenheden in de software te verhelpen. Dit zal gebeuren per email, webex of telefoon. 
b. aanpassend onderhoud: het verstrekken op regelmatige basis van beschikbare updates/upgrades van de software. ITW ondersteunt de huidige en voorgaande versie van de benodigde Microsoft en Autodesk software. 
c. vernieuwend onderhoud: het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de software, waarin naast eventuele foutencorrecties en functionaliteitenverbetering, nieuwe functies kunnen worden toegevoegd. 
15.4 Niet begrepen onder het onderhoud is: 
a. het herstel van onvolkomenheden die zijn ontstaan door onjuist gebruik van de software; 
b. het herstellen van onvolkomenheden die zijn veroorzaakt door uitwendige oorzaken zoals waterschade, blikseminslag, stroomstoringen, etc.; 
c. werkzaamheden die samenhangen met door de koper zelf of door hem daartoe ingeschakelde personen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ITW in de software aangebrachte wijzigingen; 
d. schade aan informatiedragers; en/of 
e. herstel van verloren gegane of verminkte gegevens. 
15.5 Op verzoek van de koper zal ITW de onvolkomenheden die genoemd zijn in artikel 15.3 die niet vallen onder garantie of onderhoudsverplichtingen verhelpen tegen afzonderlijke betaling conform de dan geldende tarieven voor werkzaamheden in regie. 
15.6 De koper verplicht zich ertoe de upgrades die ITW in het kader van het aanpassend onderhoud verstrekt, grondig in hun omgeving en detailbibliotheken te testen, alvorens deze in productie te gebruiken. 
15.7 ITW garandeert uitsluitend de werking van de software op de huidige en laatste versie van AutoDESK en Microsoft.

Artikel 16: onderhoudstijden, reactie- en reparatietijden 
16.1 Het onderhoud wordt in principe verricht op werkdagen tussen 9.00 en 16.30uur. 
16.2 Op verzoek van de koper kan het onderhoud buiten de in het eerste lid genoemde uren worden verricht, mits mogelijk naar het redelijk oordeel van ITW en voor zover schriftelijk 
overeengekomen tussen partijen.

Artikel 17: overige diensten 
17.1 Buiten het in de overeenkomst omschreven onderhoud kan ITW op verzoek van de koper de volgende aanvullende diensten verstrekken: 
a. nieuwe functionaliteiten: ITW kan de nieuwe, door de koper gewenste functies ontwikkelen, doch uitsluitend voor zover deze functies ter beschikking komen aan alle hsbCAD-gebruikers binnen 
de organisatie van de koper. Werkzaamheden met betrekking tot nieuwe functionaliteiten worden verricht tegen de op dat moment geldende tarieven voor werkzaamheden in regie of tegen 
een op dat moment overeen te komen forfaitaire prijs. 
b. ter beschikking stellen personeel: ITW kan – onder voorbehoud van hun beschikbaarheid – programmeurs, systeemanalysten of ontwerpers ter beschikking stellen voor diensten die betrekking hebben op de software, maar die buiten de overeenkomst vallen. Terbeschikkingstelling van personeel geschiedt tegen de op dat moment geldende tarieven voor werkzaamheden in regie of 
tegen een op dat moment overeen te komen forfaitaire prijs, tegen condities en voorwaarden die de partijen alsdan schriftelijk overeenkomen. 
c. het maken van veiligheidskopieën van gewijzigde software: de koper is verantwoordelijk voor het maken van veiligheidskopieën van de software en de verschillende bibliotheken.

Artikel 18: medewerking koper
18.1 De koper zal degenen die het onderhoud uitvoeren vrije toegang tot het computersysteem, alsmede voldoende computertijd, een lege schijf en zo nodig kantoorruimte en telecommunicatiefaciviteiten ter beschikking stellen. 
18.2 De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. De koper vrijwaart ITW tegen aanspraken van derden, waaronder medewerkers van ITW, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die het gevolg is van handelen of nalaten van de koper of van onveilige situaties in diens organisatie. 
De koper zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door ITW ingezette medewerkers kenbaar maken. 
18.3 De koper zal voordat de medewerkers van ITW hun werkzaamheden aanvangen de benodigde back-up kopieën maken van het gehele systeem. Uitsluitend bij het goed functioneren van de 
gewijzigde en/of vernieuwde versie van de software, mogen deze kopieën overschreven of vernietigd worden.

Artikel 19: beëindiging onderhoud 
19.1 ITW is bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, bij aangetekende brief, te beëindigen dan wel, naar keuze te ontbinden, indien door anderen dan ITW aangewezen personen aanpassingen of onderhoud wordt verricht aan de software, zonder schriftelijke toestemming van ITW, zulks onverminderd haar aanspraak op schadevergoeding wegens contractbreuk. 
19.2 Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst op welke grond dan ook, behoudt ITW aanspraak op de reeds vervallen onderhoudsbijdragen. Reeds betaalde gelden zullen niet worden gerestitueerd.